Fremtidens gas

Gasanvendelse i fremtiden

I takt med energisystemets omlægning til fossilfri energi reduceres behovet for termisk elproduktion, og der forventes at ske en gennemgribende elektrificering, specielt inden for rumopvarmning og transport. Men da forsyningen med el samtidig bliver mere fluktuerende, vil der forsat være brug for gas til backup, især i fjernvarmeværker og hos individuelle varmekunder, når elpriserne er høje, eller der opstår kapacitetsudfordringer på elnettet. Tilsammen kan gasnettet og gaslagrene lagre energi svarende til cirka en tredjedel af det årlige danske strømforbrug. Det giver fleksibilitet til et energisystem, som i højere og højere grad baserer sig på fluktuerende energikilder som vind og sol. Se Evidas rapport: Gasnettet giver værdi til den grønne omstilling.

Gassen forventes også at kunne få en rolle som brændstof til tung transport – ud fra en række scenarier er det skønnet, at der vil kunne blive anvendt ca. 7 PJ/år i 2030 og 20-30 PJ/år i 2050. Endelig ventes gas fortsat at være en vigtig del af energiforsyningen til industriprocesser, som ofte har behov for både høje temperaturer, varierende driftsmønstre og store energimængder – der er estimeret, at der anvendes 10-40 PJ/år i 2050.

Selve gasforsyningen vil gradvist blive omlagt til grøn gas, således at gasanvendelse også kan indgå og bidrage til omlægningen af energisystemet til fossilfri energi. Ifølge forskellige fremskrivninger forventes det, at der vil blive produceret grøn gas svarende til det samlede gasforbrug i Danmark omkring 2040. 

Klimahandlingsplanen vedtaget i sommeren 2020 lægger op til, at gas til individuel boligopvarmning skal udfases til fordel for varmepumper eller fjernvarme. Gassen skal primært bruges i industri og tung transport. Se regeringens faktaark om klimahandlingsplanen.

For at understøtte den grønne omstilling er afgift på el til opvarmning således pr. 1. januar 2021 sænket, og afgiften på opvarmning med fossile brændsler er sat op. 
 

Fremtidens gasforbrug

Energinet har i ”Systemperspektiv 2035” opstillet tre forskellige scenarier for udviklingen af energisystemet: Global Climate Action (GCA), Distributed Generation (DG) og Sustainable Transition (ST). Konsekvensen for det danske gasforbrug i hvert af de tre scenarier er derefter beregnet for hhv. 2035 og 2050.

På figuren nedefor er gasforbruget vist for anvendelserne: Kraftvarme, Individuel opvarmning, Proces og Transport. Den samlede produktion af grøn gas (Biogas og BioSNG) er ligeledes vist på figuren

Det ses af figuren, at der i alle scenarier forventes at være et betydeligt gasforbrug, men også, at forbruget ændrer karakter. Således forventes gas ikke at skulle anvendes til individuel opvarmning i 2050, men derimod forventes en del gas anvendt som brændstof til transportsektoren.

I de fleste scenarier forventes produktionen af grøn gas at kunne dække hele gasforbruget.
 

Fremtidens gasforbrug
Kilde: Systemperspektiv 2035, Energinet

Scenarier:

  • Global Climate Action (GCA): Et ambitiøst, grønt scenarie, hvor der samarbejdes stærkt på tværs af lande i Europa. Både med infrastruktur og regulering.
  • Distributed Generation (DG): Også et ambitiøst, grønt scenarie, men hvor der i langt højere grad er nationale, lokale og individuelle løsninger, der sikrer omstillingen.
  • Sustainable Transition (ST): Det mindst ambitiøse scenarie. Dog stadig med meget mere vind og sol end i dag, pga. stadigt faldende priser.
  • Analyseforudsætninger (AF).


Projektet FutureGas, med DTU, Energinet, Energistyrelsen, DGC m.fl., har udarbejdet en række analyser for fremtidens gassystem. Projektet har formuleret dette i tre scenarier, der alle sigter på at gøre gassektoren, og samfundet som helhed, CO2-neutral 2050. Analyserne bygger på en række forudsætninger om teknologi, brændsler og tilhørende priser og viser, hvorledes gasproduktion og -forbrug kan designes for at opnå de mest samfundsøkonomisk optimale løsninger. Overordnet ses det, at det samlede gasforbrug sænkes kraftigt, men at gassen fortsat spiller en nøglerolle.

Figuren nedenfor viser FutureGas-projektets resultater for fremtidens gasforbrug i tre scenarier. Det ses generelt for de forskellige sektorer, at: transportsektoren ikke skal bruge nogen betydelig mængde gas; industriel procesvarme skal bruge en stor mængde gas, som er i størrelsesordenen af, hvad der anvendes i dag; individuel opvarmning og fjernvarme ses generelt at falde markant frem mod 2050. Produktionen af bæredygtigt metan til gasnettet er beregnet til at komme fra opgraderet biogas, der fremskrives til at have en kapacitet på 30-35 PJ/år i 2050. Det resterende gasforbrug anvender naturgas, der afdækkes via CO2-lagring.

Fremtidens gasforbrug i Danmark

Figur fra FutureGas-projektet – Fremskrivninger af fremtidens gasforbrug i Danmark frem mod CO2-neutralitet i 2050. De tre scenarier er: ES (early sprint) beskriver et meget ambitiøst scenarie, M (marathon) beskriver et ambitiøst og pragmatisk scenarie, LS (late sprint) beskriver et mere uambitiøst scenarie.