Fremtidens gas

I takt med energisystemets omlægning til fossilfri energi reduceres behovet for termisk elproduktion, og der sker en elektrificering af boligopvarmningen og af transportsektoren. Men da forsyningen med el samtidig bliver mere fluktuerende, vil der forsat være brug for gas til fx boligopvarmning, når elproduktionen er lav, og gas forventes også at få en vigtig rolle som brændstof til tung transport. Endelig ventes gas fortsat at være en vigtig del af energiforsyningen til industriprocesser, som ofte har behov for både høje temperatuer og store energimængder.

Selve gasforsyningen vil gradvist blive omlagt til grøn gas, således at gasanvendelse også kan indgå og bidrage til omlægningen af energisystemet til fossilfri energi.
 

Fremtidens gasforbrug

Energinet har i ”Systemperspektiv 2035” opstillet tre forskellige scenarier for udviklingen af energisystemet: Global Climate Action (GCA), Distributed Generation (DG) og Sustainable Transition (ST). Konsekvensen for det danske gasforbrug i hvert af de tre scenarier er derefter beregnet for hhv. 2035 og 2050.

På figuren nedefor er gasforbruget vist for anvendelserne: Kraftvarme, Individuel opvarmning, Proces og Transport.
Den samlede produktion af grøn gas (Biogas og BioSNG) er ligeledes vist på figuren

Det ses af figuren, at der i alle scenarier forventes at være et betydeligt gasforbrug, men også, at forbruget ændrer karakter. Således forventes gas ikke at skulle anvendes til individuel opvarmning i 2050, men derimod forventes en del gas anvendt som brændstof til transportsektoren.

I de fleste scenarier forventes produktionen af grøn gas at kunne dække hele gasforbruget.
 

Fremtidens gasforbrug
Kilde: Systemperspektiv 2035, Energinet

Scenarier:

  • Global Climate Action (GCA): Et ambitiøst, grønt scenarie, hvor der samarbejdes stærkt på tværs af lande i Europa. Både med infrastruktur og regulering.
  • Distributed Generation (DG): Også et ambitiøst, grønt scenarie, men hvor der i langt højere grad er nationale, lokale og individuelle løsninger, der sikrer omstillingen.
  • Sustainable Transition (ST): Det mindst ambitiøse scenarie. Dog stadig med meget mere vind og sol end i dag, pga. stadigt faldende priser.