Gasproduktion

Gas produceres i Danmark på to forskellige måder: Fra de danske gasfelter i Nordsøen og på mange mindre biogasanlæg fordelt ud over hele Danmark.
 

Naturgas fra Nordsøen

Der er blevet produceret olie og gas i Nordsøen siden 1972, hvilket samlet set har haft en værdi for Danmark på mere end 400 mia. kr., ligesom der er knyttet et betydeligt antal arbejdspladser til producenter og underleverandører. Produktionen i Nordsøen toppede i 2004, men der er fortsat betydelige ressourcer tilbage, som det er besluttet at udnytte.


Tyra-platformen renoveres

Figuren viser et forventet stort fald i gasproduktionen fra Nordsøen i perioden 2019 - 2023, hvilket skyldes renovering af Tyra-platformen, som er central for produktionen af gas. Fra Tyra-platformen går en 235 km gasledning ind til gasbehandlingsanlægget i Nybro. Med en aftale i 2017 mellem staten og DUC blev der bl.a. skabt grundlag for renovering af Tyra-platformen, hvilket sikrer forsat gasproduktion i Nordsøen mange år fremover.


Prognose for salgsgas

Produktion og langsigtet prognose for salgsgas. Energistyrelsen

 

Biogasproduktion

Spildevandsanlæg har i mange år produceret biogas og produceret el til eget forbrug. I løbet af 1990’erne blev der etableret en række større landmandsejede biogasfællesanlæg. Biogassen blev afsat til decentrale kraftvarmeværker, som fik en god betaling for at producere el. I 00’erne blev der etableret en del gårdbiogasanlæg, men ingen større biogasanlæg, og den samlede biogasproduktion var meget begrænset i forhold til gasproduktionen fra Nordsøen.

I 2010 skete der en tilskudsmæssig ligestilling mellem biogas anvendt til elproduktion og biogas, som blev opgraderet og afsat til gasnettet. Det satte gang i etableringen af nye store biogasanlæg baseret på restprodukter fra landbrug og fødevareindustri, og i 2012 blev den første biogas opgraderet og leveret til gasnettet. I 2022 sendte over 50 anlæg opgraderet biogas ind på gasnettet, svarende til godt 21 % af gasforbruget i Danmark. Bionaturgas forventes at kunne erstatte naturgas i 2035.

Biogasproduktion
Forventet biogasudbygning 2020-2030, fordelt på anvendelse. Kilde: Energistyrelsen

 

Forsyningssikkerhed

Olie- og gasproduktionen i Nordsøen har givet Danmark en høj forsyningssikkerhed, og i 1997 producerede vi i Danmark for første gang mere energi, end vi forbrugte, hvilket fortsatte frem til 2013. Selvforsyningsgraden er dog forsat høj, og den var i 2019 på 70 %. Vedvarende energi, inklusive biogas, udgør en stadigt voksende del af energiproduktionen i Danmark, og den udgjorde ca. 36,7 % af energiproduktionen i 2019.

Primær energiproduktion

Primær energiproduktion, Energistatistik, Energistyrelsen