Biogas

Biogas er en energirig gas, der typisk består af 60-65 % metan (CH4) og 35-40 % kuldioxid (CO2).


Opgradering af biogas

For at biogas kan komme på gasnettet, skal det opgraderes. Det er en proces, hvor CO2'en bliver fjernet fra den rå biogas. Der findes forskellige typer opgraderingsanlæg: Aminanlæg, vandskrubberanlæg og membrananlæg, som bortrenser CO2 fra biogassen efter forskellige fysiske principper. Valg af rensningsprincip afhænger bl.a. af anlæggets størrelse og procestekniske forhold.
 

Fakta om biogas

Biogas bliver dannet ved forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale i et iltfrit (anaerobt) miljø. Biogas bliver dannet naturligt i moser, i stillestående vandområder og i fordøjelsessystemet hos fx køer. I Danmark har man siden 1920 haft biogasanlæg på rensningsanlæg og siden 1970 på gårdanlæg.

Biogassen kan anvendes til produktion af el og varme i kraftvarmeværker. Biogassen kan også anvendes som brændstof i biler eller distribueres via (natur)gasnettet, men det kræver, at biogassens CO2-indhold fjernes – altså at opgradere biogassen.

En stadig stigende andel af biogasproduktionen bliver opgraderet til en kvalitet svarende til naturgas. Opgraderet biogas kaldes også for bionaturgas og kan afsættes til gasnettet.
 

Gasstrategi

Regeringen vil i henhold til energiaftalen fra juni 2018 formulere en gasstrategi, som skal skabe det nødvendige grundlag for et markedsbaseret og kommercielt udnyttet gassystem. Strategien skal blandt andet forholde sig til potentialet i biogas og andre grønne gasser og dermed bidrage til et klimaneutralt Danmark senest i 2050.

Biogasanlæg

49 biogasanlæg var tilsluttet gasnettet ultimo februar 2021. Kilde: Evida