Gasanvendelse

Naturgassen introduceres

Naturgas har siden 1980’erne udgjort en vigtig del af energiforbruget i Danmark. Naturgas fik hurtigt en stor anvendelse til både boligopvarmning og i industriprocesser, primært fordi naturgas var et godt alternativ til både fuelolie og kul, både miljø- og håndteringsmæssigt.

For mange boligejere var naturgasfyret ligeledes et nemt og mindre pladskrævende alternativ til oliefyret, især hvis oliefyret og olietanken alligevel skulle udskiftes. Naturgas indeholder meget lidt svovl og aske, og det er derfor muligt at anvende kondenserende drift i både villa- og fjernvarmekedler. Hermed øges virkningsgraden betydeligt, og det giver naturgas en konkurrencemæssig fordel frem for andre brændsler og var medvirkende til den hurtige udbredelse af gasanvendelse i Danmark.

Naturgas til procesformål fik hurtigt god udbredelse i Danmark, idet naturgas har gode reguleringstekniske egenskaber mht. effekt og temperatur. Endvidere kan naturgas også anvendes direkte i fx tørringsprocesser.

Pga. af gode elafregningspriser for el produceret som decentral kraftvarme fik naturgas stor anvendelse på kraftvarmeværkerne i 90’erne og 00’erne. Teknisk består kraftvarmeløsningen i, at fjernvarmeværkerne supplerer kedlerne med gasmotorer eller -turbiner, som producerer el til nettet, mens spildvarmen bliver brugt til fjernvarme.

 

Gassens andel af energiforbruget

I takt med brændselsomlægning på fjernvarmeværkerne til afgiftsfri biobrændsel anvendes der mindre naturgas til elproduktion og fjernvarme. Derimod er naturgassens anvendelse til industri og boligopvarmning stort set uændret gennem mange år, og fra 2016 til 2017 steg slutanvendelsen af naturgas med 0,4 % (til andet end produktion af el og fjernvarme). Naturgas udgjorde således ca. 16 % af det danske bruttoenergiforbrug i 2017.

Gasanvendelse 2017
Energistatistik 2018
 

400.000 boliger opvarmes med gas

I alt er ca. 430.000 kunder tilsluttet gasnettet i Danmark, hvoraf de ca. 400.000 er private kunder, som primært anvender gas til opvarmning. 

Fjernvarme er den dominerende opvarmningsform i Danmark, mens gas til boligopvarmning har en stor udbredelse i mange europæiske lande. Naturgas udgør 23 % af det europæiske (EU28) energiforbrug og dækker ca. 40 % af boligopvarmningen.

Gas som transportbrændstof anvendes pga. afgiftsforholdene i begrænset omfang i Danmark i dag, men både i Europa og globalt anvendes masser af gas til såvel personbiler som tung transport.