Biogas mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Biogas er en energirig gas, der typisk består af 60-65 % metan (CH4) og 35-40 % kuldioxid (CO2).

Fakta om biogas

Biogas er en brændbar gas med en nedre brændværdi på ca. 21 MJ/Nm3, der består af forskellige gasmolekyler så som metan, CO2, svovlbrinte, ilt og kvælstof. Biogas dannes naturligt i moser, i stillestående vandområder og i fordøjelsessystemet hos fx køer. Dannelsen af biogas sker ved mikrobiel forrådnelse af biologisk nedbrydeligt materiale (også kaldet biomasse). 

I Danmark har man siden 1920 haft industriel biogasproduktion på rensningsanlæg og siden 1970’erne på gårdanlæg, hvor der har været en naturlig tilgængelighed af biomasse. Den industrielle biogasproduktion i dag foregår ved at introducere biomasse ind i en iltfattig biogasreaktor, hvor der ved omrøring og introduktion af mikroorganismer samt en opholdstid ca. 40 dage, produceres biogas.   

Biogassen kan anvendes til produktion af el og varme i kraftvarmeværker. Biogassen kan også anvendes som brændstof i biler eller distribueres via gasnettet, men det kræver, at biogassens forbehandles. 

En stadig stigende andel af de landbrugsbaseret biogasanlæg tilsluttes distributionsnettet i Danmark. 

Opgradering af biogas

For at biogassen skal kunne tilsluttes gasnettet, renses den for andre gasmolekyler såsom svovl-molekyler og CO2-molekyler, således biogassen ligner den naturgas, der i forvejen er i nettet. 

Bortrensning af CO2 fra den rå biogas kaldes for opgradering, fordi brændværdien ”opgraderes” fra 21 MJ/Nm3 til ca. 39 MJ/Nm3. Opgraderingen forekommer på biogasanlægget, og bortrensningen sker i et opgraderingsanlæg. I dag findes der forskellige typer opgraderingsanlæg, såsom aminanlæg, vandskrubberanlæg og membrananlæg. Valget af opgraderingsanlæg afhænger bl.a. af anlæggets størrelse og procestekniske forhold. 

Hvorfor kan biogas eller bionaturgas blive CO2-neutralt?

Biogas og bionaturgas udleder begge CO2 ved forbrænding.

Dog kan biogassen og biometanen have en neutral eller negativ emissionsfaktor tilknyttet afhængigt bl.a. af den biomasse, der er anvendt. Det vil sige, at forbrænding af metan fra en biogas med en neutral emissionsfaktor fortrænger lige så mange CO2-ækvivalenter, som den emitterer ved forbrænding. Ved en negativ emissionsfaktor vil denne gas fortrænge flere CO2-ævkvalenter end der udledes ved forbrænding.

Om en emissionsfaktor er positiv, neutral eller negativ afhænger af forskellige klimaeffekter ved biogasproduktionen. En effekt, der kan bidrage til en samlet negativ emissionsfaktor er anvendelsen af afgasset gylle. Den fortrængende effekt ved brug af afgasset gylle kommer af at opfange det potentielt emitterede metan fra gødningen, lagret på marken, i en biogasreaktor. Denne effekt er særligt stor grundet metanens 28 gange så store drivhuseffekt som CO2. For mere information læs DCA-rapporten fra Aarhus Universitet

Gasstrategi

I regi af Grøn gasstrategi har Energistyrelsen udarbejdet en række scenarier til at illustrere potentielle veje for den fremtidens anvendelses af biometan. Scenarierne er lavet på baggrund af Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2021 (AF21). Fremskrivningerne rækker til 2040.

Basisscenariet for analysen viser at produktion af bionaturgas vil overstige gasforbruget i 2033, se nedenstående graf. Det vil sige at gassen i Danmark til denne tid vil være udfaset for fossilt naturgas og består af vedvarende gas.