Emissioner mail telefon tilmelding
Gå til indhold

De fleste fyringsanlæg anvender brændstof og andre råmaterialer, som tages fra jordens naturlige ressourcelager og anvendes til energiproduktion. Anvendelsen af fossile brændsler har indvirkning på miljøet, idet forbrændingsprocessen giver anledning til emissioner til luft, vand og jord. Luftemissionen betragtes som det største miljø- og klimaproblem.

Set under ét har naturgasanvendelsen bidraget betydeligt til en reduceret miljø- og klimabelastning fra energisektoren. De væsentligste generelle problemer relateret til naturgasanvendelse er forsuring (emission af kvælstofoxid) og øget drivhuseffekt (emission af kuldioxid og metan). Endvidere er der specifikke miljøproblemer knyttet til gasmotorbaseret kraftvarme.

Beregning af emissioner

DGC har udviklet en emissionsberegner, som kan beregne miljø- og klimabelastningen fra naturgas ved indtastning af årligt gasforbrug og anlægstype. Beregningsprogrammet beregner på de brændselsafhængige emissioner, kuldioxid (CO2) og svovldioxid (SO2), og på de procesafhængige emissioner, nitrøse gasser (NOX), metan (CH4) og kulilte (CO). Ud fra en brændselsanalyse kan det beregnes, hvor meget CO2 og SO2 der udsendes pr. energienhed. Dannelse og reduktion af de procesafhængige emissioner afhænger af temperatur-, opblandings- og luftforhold ved forbrændingen, og emissionerne kan i nogen grad reduceres ved kontrol af disse parametre.