Gassystemet mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Gasnettet i Danmark består af et overordnet transmissionsnet og en række distributionsnet, som fordeler gassen til slutbrugerne. 

Transmissionsnettet er forbundet til naturgasfelterne i Nordsøen og til Tyskland og Sverige. I tilknytning til transmissionsnettet er der to underjordiske naturgaslagre (Lille Torup og Stenlille), som har lagerkapacitet til flere måneders gasforbrug, afhængig af årstiden. Transmissionssystemet har en kapacitet på 8 mia. Nm3 gas per år. Naturgas transporteres i land i Danmark gennem to søledninger. Den ene er 220 km lang og går fra Tyra-feltet, mens den anden er 300 km lang og går fra Syd Arne-feltet. Begge søledninger føres i land på stranden nordvest for Varde.

Blandt distributionsnettene er tre bygasnet (Frederiksberg, København og Aalborg), som distribuerer bygas til gaskunderne. Læs mere under gaskvalitet  Distributionsnettene er forbundet til en række biogasanlæg, som leverer bionaturgas til gasnettet. Læs mere under biogas
 

Et landsdækkende gasnet

I Danmark er der nedgravet knap 861 km stålrør fra transmissionsnettet og ca. 2.600 km stålrør fra distributionsnettet. Derudover er der ca. 15.800 km plastrør til distribution af gas af ”naturgaskvalitet” samt ca. 1.070 km gasrør til distribution af gas af bygaskvalitet. Gasnettet er i dag fuldt udbygget og dækker det meste af landet, bortset fra Lolland (på vej), Falster (på vej), Bornholm, Djursland og Aarhus-området, hvor der ikke er adgang til ledningsgas. Kort over det danske gasnet, DGC

Udbygning af gasinfrastrukturen

Baltic Pipe-projektet forbinder Polen med de norske gasfelter via en ledning gennem Danmark. Dermed kan det danske marked få adgang til norsk gas. Ledningen idriftsat i 2022.

Baltic Pipe

Energinet og Evida er i gang projektet "Grøn Gas Lolland Falster", hv

or der skal etableres gasledning til Lolland-Falster, som tilkobles det eksisterende gasnet i Everdrup på Sjælland. Grøn Gas Lolland Falster forventes i driftsat i september 2024.

Det europæiske gasnet

Det europæiske naturgasnet dækker stort set hele Europa. Europa forsynes med gas via mange forskellige kilder: Fra felter i Nordsøen, fra Rusland og via LNG-terminaler (LNG = Liquefied Natural Gas). Felterne i Nordsøen fører naturgas til Centraleuropa fra både Norge, Holland, Belgien, UK og Danmark. LNG-terminalerne er fordelt langs kysterne i en række europæiske lande, hvor især Spanien har mange terminaler. Det europæiske gasnet har en udstrækning på 218.000 km transmissionsnet og 1.640.000 km distributionsnet, og det forsyner i alt 116 mio. gaskunder. Naturgas dækker 23 % af det europæiske (EU28) energiforbrug, og i 2020 kom 41 % af gassen fra Rusland.

 


Transmissionsledningerne er gasnettets ”motorveje”, som binder landsdelene sammen og skaber forbindelse til gasproduktionen i Nordsøen og til det europæiske gasnet via Tyskland og Sverige. Fordelingsledninger skaber forbindelserne mellem transmissionsnet og distributionsnet, ligesom større gasforbrugere forsynes via fordelingsnettet. Distributionsledninger og stikledninger kaldes under ét for distributionsnettet. Via distributionsnettet fordeles gassen til gaskunderne. Stikledningerne fører gassen fra distributionsledningerne til forbrugernes husinstallationer og ligger normalt på tværs af vejen.Illustrationen skitserer gasnettets opbygning


Tilsætning af lugtstof til gassen

Den gas, som transporteres i transmissionssystemet, er næsten lugtfri, og derfor tilsættes af sikkerhedsmæssige årsager et lugtstof (odorant), som har en markant og karakteristisk lugt, som hurtigt registreres af personer, der er i nærheden af et gasudslip. Lugten kendes også fra flaskegas.

Lugtstoffet tilsættes på måler- og regulatorstationer i overgangen mellem transmissions- og distributionsnettet, således at al gas, der ledes til slutforbrugerne, kan lugtes.  Mængden af lugtstof skal tilsættes, således at en person med normal lugtesans er i stand til med sikkerhed at spore en gas/luft-blanding svarende til højst 20 % af gassens nedre antændelsesgrænse. Der er typisk 15 mg lugtstof per m3 gas. Det lugtstof, der anvendes, er THT (tetrahydrothiophen, C4H8S). Det indeholder svovl, der omdannes til svovldioxid, når det afbrændes sammen med gassen.
 

Gassektorens organisering

Gasinfrastrukturen i Danmark ejes af offentlige gasledningsselskaber, som står for transport af gassen. Energinet har ansvaret for den overordnede balance i gasnettet, mens Evida står for gasforsyningen og aflæsningen af gasmåleren hos den enkelte gaskunde. Salg af gas varetages af en række energiselskaber, der står for såvel gassalg som for opkrævning af transportomkostninger og afgifter.